เกี่ยวกับเรา

ที่มา

       การซื้อสินค้า ผู้บริโภคย่อมต้องการทราบข้อมูลสินค้าเพื่อประกอบการตัดสินใจ ในปัจจุบันสินค้าต่าง ๆ มีเอกสารรายละเอียด คู่มือการใช้ ใบรับประกันสินค้า แต่สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับเป็นสินค้าที่มีความแตกต่างจากสินค้าอุปโภคอื่น ๆ แหวนแต่ละวงมีพลอยประดับต่างชนิดกันไปโดยมีป้ายบอกชนิดพลอยติดไว้กับแหวนแต่ข้อมูลเพิ่มเติมผู้ขายเป็นผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม เช่น แหวนประดับพลอยสีเหลือง 2 วง วงหนึ่งประดับบุษราคัม อีกวงหนึ่งประดับซิทริน ก็สร้างความสงสัยให้กับผู้บริโภคแล้วว่าพลอยสองชนิดต่างกันอย่างไรบ้าง จะซื้อแหวนประดับพลอยใดดี และจะเชื่อคำอธิบายของผู้ขายได้หรือไม่ ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่มีต่อข้อมูลที่ผู้ขายบอกนั้นเป็นปัจจัยต่อการตัดสินใจซื้อ สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับเป็นสินค้าราคาสูงการตัดสินใจซื้อจึงต้องรอบคอบ ผู้บริโภคหลายคนตัดสินใจซื้อจากร้านที่มีชื่อเสียง ร้านขนาดใหญ่ ถึงแม้จะมีราคาสูงกว่าร้านขนาดเล็ก เพราะให้ความเชื่อถือไว้วางใจมากกว่า จากเหตุการณ์ลักษณะนี้ทำให้เห็นว่า สื่อกลางในการให้ข้อมูล มีความสำคัญทั้งต่อผู้บริโภคและผู้ขาย กล่าวคือ ผู้บริโภคต้องการข้อมูลที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือ ถึงแม้ผู้ขายจะให้ข้อมูลถูกต้องผู้ซื้อก็อาจเข้าใจว่าเป็นการโฆษณาชวนเชื่อ ผู้ขายจึงต้องมีแหล่งข้อมูลทีเป็นกลางเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภค

       อาจารย์ ดร.นันทรัตน์ บุนนาค และ อาจารย์อัครเดช ฐิศุภกร อาจารย์ประจำคณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา เห็นว่าการนำองค์ความรู้มาถ่ายทอดผ่านสื่อนั้นมิได้เป็นประโยชน์เพียงการสนับสนุนการพาณิชย์ แต่ยังเป็นการให้ความรู้แก่สังคมในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต อีกทั้งการสร้างฐานข้อมูลพลอยสีในจันทบุรีเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลที่เป็นกลาง จะสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค เป็นปัจจัยสนับสนุนการขาย ส่งผลให้เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพิ่มขึ้น สอดคล้องหรือการตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน และยุทธศาสตร์ชาติหัวข้อการสร้างความสามารถในการแข่งขันวัตถุประสงค์

       สร้างฐานข้อมูลพลอยสีในจันทบุรีเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลภาษาไทยที่ถูกต้อง เป็นกลางเพื่อสนับสนุนการขาย การพัฒนาความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ของผู้ขาย และเพิ่มขีดความสามารถของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)ผู้สนับสนุน

- โครงการพัฒนาฐานข้อมูลพลอยสีในจันทบุรีเพื่อส่งเสริมการขาย ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.)

- สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช)

- คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา ดูแลฐานข้อมูลอย่างต่อเนื่องหลังจบโครงการ และ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ให้ความอนุเคราะห์พื้นที่และการติดตั้งฐานข้อมูล